ང་བཅས་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ས།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆཆ་ལྷན་ཚོགས།
ཀ་ཝང་གྱང་ས།
འབྲུག་ ཐིམ་ཕུག
ཡིག་འགྲེམས་སྒྲོམ་ཨང་ ༡༤༢
བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ ༠༠༩༧༥- ༠༢ – ༣༢༡༢༡༧

ང་བཅས་ཀྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གཟིགས་གནང་མི་དེ་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ་ལགས། ང་བཅས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ དྲི་བ་དང་ བསམ་ལེན་ཚུ་གནང་པ་ཅིན་བཀྲིན་ཆེ་ནི་མས་ལགས།

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message